2023. január 31., kedd
Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

[Az adatkezelés]
Jelen honlapra beérkezö adatokat (e-mail címét, felhasználó nevét, egyéb adatait) a honlap tulajdonosa - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történö védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásokra figyelemmel értékeli, kezeli.

A honlapot működtető informatikai rendszer és az azt kezelő tulajdonos, a célhoz kötöttség, a szükségesség és arányosság követelményére figyelemmel, semmilyen személyes adatot nem tárol el, automatikusan nem küld válaszokat, valamint harmadik személy felé - törvényben előírt kötelezettséget ide nem értve - adatokat nem szolgáltat.
Büntető anyagi jogi óravázlatok
Copyright © Kubisch Károly     |     adatkezelési és adatvédelmi irányelv     |     tervezte: Caelum-Art Grafikai Stúdió